IPO Corner

บมจ.เคมีแมน (CMAN) ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องรายใหญ่ที่สุดในไทย เตรียมลงเทรดเป็นตัวแรกของ SET ในปี 2561 ในวันที่ 21 มี.ค.นี้  

'สำนักข่าวอีไฟแนนซ์' ลงลึกข้อมูลจากไฟลิ่งพบ 9 เรื่องน่ารู้สำหรับหุ้น CMAN เพื่อเป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 

1.CMAN เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูนไลม์รายใหญ่ที่สุดของไทย

    CMAN ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2546 ปัจจุบันดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องรายใหญ่ที่สุดในไทย และตั้งเป้าเป็นผู้นำ 1 ใน 10 อันดับแรกของโลก ปัจจุบันมีกำลังการผลิตติดตั้งปูนไลม์รวมประมาณ 800,000 ตันต่อปี นอกจากนี้ยังเป็นผู้ประกอบธุรกิจปูนไลม์เพียงรายเดียวในประเทศไทยที่มีทั้งโรงงานผลิตปูนไลม์และได้รับประทานบัตรซึ่งมีอายุ 25 ปี จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
    ปัจจุบันผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า "CHEMEMAN" โดยมีสัดส่วนรายได้ปี 60 แบ่งเป็น 3 ผลิตภัณฑ์หลักดังนี้
    1.ปูนควิกไลม์ สัดส่วนรายได้ 72.45% มีกลุ่มลูกค้า ได้แก่ อุตสาหกรรมเหมืองแร่โลหะและอโลหะ อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ 
    2.ปูนไฮเดรตไลม์ สัดส่วนรายได้ 17% กลุ่มลูกค้า ได้แก่ อุตสาหกรรมเหมืองแร่โลหะและอโลหะ อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ อุตสาหกรรมสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
    3.แร่หินปูนเคมีและแร่หินปูนเคมีบด 9.78% กลุ่มลูกค้า ได้แก่  อุตสาหกรรมผลิตแก้ว ขวด กระจก อุตสาหกรรมก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
    และมีรายได้อื่นๆ คือ  ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิต เช่น หินคลุก หินฝุ่น ฯลฯ 0.77%
    สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งเป็น
    ต่างประเทศ 58.33%
    ในประเทศ 40.9%

2.ราคาไอพีโอ 3.84 บ. เป็นราคาสูงสุดจากช่วงราคา 3.72 - 3.84 บ.

    CMAN เสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 240,000,000 หุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังขายไอพีโอที่ 960,000,000 หุ้น
    มูลค่าที่ตราไว้ (PAR) 1 บาทต่อหุ้น มูลค่าทางบัญชี(Book Value) ที่  1.70 บาท/หุ้น
    ราคาไอพีโอที่ 3.84 บาท พิจารณาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา (Price Range) ที่ 3.72 – 3.84 บาท โดยระดับราคาดังกล่าวคิดเป็น P/E 33.72 เท่า 
    มีบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำอันเดอร์ไรท์
    ซื้อขายในตลาด SET หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ในวันที่ 21 มี.ค. 61
    
3.CMAN ขายนักลงทุนสถาบันถึง 45%

    CMAN เสนอขายหุ้นไอพีโอให้นักลงทุนสถาบันถึง 108,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 45% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด และเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทจำนวน 96,000,000 หุ้น คิดเป็น 40% และบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่าย 36,000,000 หุ้น คิดเป็น 15%

4.CMAN มีธนาคารทิสโก้เป็นเจ้าหนี้ และ บล.ทิสโก้ เป็น FA

     เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 60 CMAN ได้ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ในวงเงิน 1,214,000,000 บาท เพื่อนำไปชำระคืนยอดต้นเงินกู้คงค้างชำระให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งทิสโก้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 
    โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมคงค้างกับทิสโก้ตามงบการเงินเป็นจำนวน 1,208,520,902.34 บาท
    ทั้งนี้ สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวกำหนดให้บริษัทฯ นำเงินค่าหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ชำระต้นเงินกู้ ประมาณร้อยละ 43.68 ของวงเงินกู้ พร้อมทั้งดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และเงินจำนวนใดๆ ที่คงค้างชำระอยู่ตามสัญญาดังกล่าว โดยบริษัทฯ ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด (Prepayment Fee)

5.เงินระดมทุนส่วนใหญ่ใช้ชำระหนี้

    บริษัทคาดได้เงินจากการระดมทุน 889.33 ล้านบาท
มีวัตถุประสงค์นำเงินไปใช้ดังนี้
-ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 530.28 ล้านบาท ภายในปี 61 
-ขยายธุรกิจปูนไลม์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 314.50 ล้านบาท ภายในปี 62
-ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 44.54 ล้านบาท ภายในปี 62

6.รายได้โตต่อเนื่อง แต่กำไรสุทธิหดตัวในปี 60

ผลการดำเนินงาน CMAN
ปี 58 มีรายได้ 1,909.38 ล้านบาท กำไรสุทธิ 103.47 ล้านบาท
ปี 59 มีรายได้ 1,963.88 ล้านบาท กำไรสุทธิ 153.87 ล้านบาท
ปี 60 มีรายได้ 2,198.12 ล้านบาท กำไรสุทธิ 109.31 ล้านบาท 

กำไรสุทธิปี 60 ปรับตัวลดลงมีสาเหตุจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มกำลังการผลิตของเตาเผา KK6 รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อการก่อสร้างเตาเผา KK3 และ KK5 และจากค่าใช้จ่ายรองรับแผนการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ 

7.มีหุ้นที่ไม่ติด silent period จำนวน 6.77% ของหุ้นทั้งหมด

    CMAN มีสัดส่วนหุ้นของ"ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร"ที่ไม่ติด Silent Period ทั้งหมด 64,991,335 หุ้น หรือคิดเป็น 6.77% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

8.ผู้ถือหุ้นใหญ่ CMAN เป็นกลุ่มเดียวกับ เกษร กรุ๊ป 

    CMAN ถือหุ้นใหญ่โดย ตระกูลศรีวิกรม์ เจ้าของเกษร กรุ๊ป

รายชื่อผู้ถือหุ้น                    ก่อนเสนอขายหุ้นIPO           หลังเสนอขายหุ้นIPO
                                                    จำนวนหุ้น          %             จำนวนหุ้น          %
1.นายชาย ศรีวิกรม์                     267,805,900    37.20         267,805,900    27.90
2.บริษัท บูรณาชาติ จำกัด           252,116,700    35.02         252,116,700    29.26
3.นางทรงศรี เสียงสกุล                 10,262,110      1.43           10,262,110      1.07
4.นายอภิชาติ เหล่าจินดา               9,125,000      1.27             9,125,000      0.95
5.นายชาติวุฒิ ตันจันทร์พงศ์           8,961,210      1.24            8,961,210      0.93
6.นายชาญ ศรีวิกรม์                        8,720,800      1.21            8,720,800       0.91
7.นางสาวกรกฎ ศรีวิกรม์                 8,720,800      1.21            8,720,800       0.91
8.นางสาวพัณณิน กิติพราภรณ์       8,720,800       1.21            8,720,800       0.91    
9.นายสุวัฒน์ ตุลยาเตชานนท์         8,135,000      1.13             8,135,000      0.85
10.นายวริทธิ์ อึ๊งภากรณ์                 7,402,985       1.03            7,402,985       0.77
11.ผู้ถือหุ้นเดิมอื่นๆ                     130,028,695     18.06        130,028,695    13.54
12.ประชาชนทั่วไป             -                                                 240,000,000    25.00

9. ฐานะทางการเงิน CMAN 
                                                                                      ปี 58          ปี 59          ปี 60
สินทรัพย์รวม                                                             2,222.63    2,782.22    3,216.53
หนี้สินรวม                                                                  1,305.36    1,711.92    1,993.83
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม                                                     917.26    1,070.30    1,222.70
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)                                       11.82         15.48           9.53
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(%)                                 4.89           6.15           3.64
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ ดบ.ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)    1.07           1.21           1.27
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)                       1.42           1.60            1.63ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh