ปัญหาเกิดจากการดึงข้อมูลแล้วขึ้นข้อความ Error


- หลังจากที่ลูกค้าดึงข้อมูลแล้ว ขึ้นข้อความ“Module Write Array to Meta 13 Type mismatch “

- เมื่อดึงข้อมูลแล้ว ขึ้นข้อความ error “Module Write Record Meta429 Active X Component”

- หลังจากที่ลูกค้าดึงข้อมูลแล้ว ขึ้นข้อความ“Module Write Array to Meta 13 Type mismatch “ดังในรูป ด้านล่าง

   สาเหตุของปัญหา : เกิดจากการตั้งค่าของรูปแบบ Date และ Time ใน Window ผิดพลาด ดังรูป

         
    วิธีแก้ปัญหา:

   1. เข้า Control Panel และเลือก Regional and Language Options ดังรูป

         

   2. เลือก Tab ‘Time’

   3. กำหนด Time format: ให้เป็น H: mm:ss (ตัวอักษร H จะต้องเป็นตัวใหญ่เท่านั้น) ดังรูป

         

   4. เลือก tab ‘Date’

   5. กำหนด Short date format ให้เป็น dd/MM/yyyy และ กำหนด Date Separator ให้เป็นเครื่องหมาย / ดังรูป

         

   6. กดปุ่ม OK ปิดโปรแกรมแล้วเข้าใช้งานใหม่อีกครั้ง.

   เมื่อดึงข้อมูลแล้ว ขึ้นข้อความ error “Module Write Record Meta429 Active X Component “ดังในรูปด้านล่าง

         
      วิธีแก้ปัญหา:

      6.1 ให้ทำการ Uninstall โปรแกรมออกก่อน

      6.2 ให้ทำการ Restart เครื่องแล้วไปดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งใหม่อีกครั้ง.